Yenti, F., Elfadhli, E., Burda, H. and Khairiah, E. (2022) “KEPATUHAN SYARIAH (SHARIAH COMPLIANCE): PENERAPANNYA PADA BANK NAGARI CABANG SYARIAH SOLOK”, Jurnal Ilmiah Hospitality, 10(2), pp. 191-202. doi: 10.47492/jih.v10i2.1279.