Yenti, Fitri, Elfadhli Elfadhli, Hospi Burda, and Elsa Khairiah. 2022. “KEPATUHAN SYARIAH (SHARIAH COMPLIANCE): PENERAPANNYA PADA BANK NAGARI CABANG SYARIAH SOLOK”. Jurnal Ilmiah Hospitality 10 (2), 191-202. https://doi.org/10.47492/jih.v10i2.1279.