[1]
Yenti, F., Elfadhli, E., Burda, H. and Khairiah, E. 2022. KEPATUHAN SYARIAH (SHARIAH COMPLIANCE): PENERAPANNYA PADA BANK NAGARI CABANG SYARIAH SOLOK. Jurnal Ilmiah Hospitality. 10, 2 (Feb. 2022), 191-202. DOI:https://doi.org/10.47492/jih.v10i2.1279.